Historie

 

 

Broderloge nr. 68 H. C. Andersen er en af de fire odenseanske Odd Fellow broderloger, og den er nr. tre i rækken efter broderlogerne nr. 5 Fyen og nr. 36 Treuga Dei. Siden institueringen af broderloge nr. 68 H. C. Andersen er broderloge nr. 103 Bundtet af Stave kommet til.

I efterkrigsårene fandt der en kraftig medlemstilgang til, i de to eksisterende loger, og Odd Fellow Ordenens øverste ledelse – Storlogen – så gerne dannet en ny loge i Odense, da broderloge nr. 5. Fyen var ved at blive for stor.

Det var årsagen til, at flere yngre brødre i foråret 1948 begyndte at undersøge muligheden for oprettelse af endnu en Odense-loge. Otte brødre, Henrik Stærmose, Jens Burtoft, Emanuel Knudsen, Ingvard Holst, Kaj Larsen, N. C. Johansen og Niels Graugaard, alle broderloge nr. 5 Fyen, samt S. Arnoldsen, broderloge nr. 36 Treuga Dei, indledte arbejdet med at kontakte andre brødre og potentielle medlemmer, og den 10. april 1948 dannedes en forening, hvor det vedtoges, at den kommende loge skulle have navnet H. C. Andersen. Der blev på ihærdig vis arbejdet videre med sagen, og en devise forfattet af br. Niels Graugaard blev godkendt. Den er siden til melodien ”Høje Nord”, blevet sunget utallige gange. Der blev også udarbejdet et logesegl.

   

 

Logens Segl

 Logens devise

 

"Loge vor - venskabs bo,
hvor i kærlighed vi mødes
og af sandhed gennemglødes
til en kamp for håb og tro.
Lad Hans Christians ånd sig sænke
over logens ve og vel,
så vi skaber eventyret
i os selv".

 

 

 

Broderlaugets Segl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 5. december 1948 oprandt den store dag, da logen kunne institueres, hvorefter installationen af de valgte embedsmænd fandt sted: Overmester Henrik Stærmose, undermester Emanuel Knudsen, sekretær Kaj Larsen, kasserer Ingvardt Holst og skatmester Jens Petersen. Siden er der i broderloge nr. 68 H. C. Andersens nu mere end 68 års historie optaget 481 brødre. Ved udgangen af 2016 er vi 91 brødre i Nonnebakkens eventyrloge.


H. C. Andersens broderlaug har lige siden oktober 1952 afholdt en årlig laugsaften, efter ritualer som i et middelalderligt broderlaug, Broderlauget ledes af en laugsstyrelse med en oldermand i spidsen. Laugsstyrelsen er selvsupplerende og laugets gode formål er ”at gavne og fornøje”.

 

En logeaften

Aftenen begynder for de fleste logebrødre langt tidligere end den officielle mødetid.. Man mødes gerne på Nonnebakken i bygningens selskabslokaler i stueetagen, med brødre og søstre fra andre loger som holder møde samme aften og får sig en hyggesnak med dem. I baren kan man købe sig en øl, vand eller et glas vin til rimelige priser.  Logemødet, er delt i to dele: Logemødet i logesalen og et efterfølgende selskabeligt samvær i selskabslokalet.

Mødet i logesalen er præget af ro og værdighed. Mødet har en særlig dagsorden, som er ens for alle loger i landet. Denne dagsorden har et etisk indhold af forskellig art, det kan være indlæg fra såvel ordenssøskende som andre udefra kommende eller det kan være det såkaldte gradearbejde. Endvidere aflægges der til mødet beretning fra de forskellige nedsatte udvalgs arbejde, som f.eks. Syge-, Enke- eller Finansudvalg. Nogle gange i sæsonens løb kommer en anden loge på besøg, eller ens loge er på besøg i en anden loge, ligesom man selv, eller et par brødre sammen, kan tage på besøg i en anden loge.
Logen ejer ejendommen Bernstorffsvej 9, 5000 Odense C, omfattende seks lejligheder, der udlejes til personer med relation til logen, ligesom logen har flere fonde, legater og udvalg, bl.a. et enkeudvalg, der tager sig af kontakten til logens enker. Et andet udvalg bistår ved festlige arrangementer, der afholdes i logens regi, bl.a. forårsfest med damer, et skyttelav i august, et andespil i november og en juletræsfest 3. juledag, for logens brødre med familie.
Da alle brødre er lige, er vi også ens påklædt. Ved almindelige logemøder er påklædningen en mørk habit, hvid skjorte med diskret slips og sorte sko. Ved indvielser, gradetildelinger samt andre højtidelige anledninger er påklædningen kjole og hvidt.
Ved det selskabelige samvær er tonen mere fri end i logesalen. Her spiser man, og der synges et par sange, ligesom der holdes taler ved festlige lejligheder. Denne del af en logeaften er ligeså vigtig som selve mødet i logesalen. Det er her brødrene lærer hinanden at kende, og det er her kimen til mangt et venskab mellem brødre bliver lagt. Sang og musik er en vigtig del af enhver logeaften, både i logemødet og ved det selskabelige samvær.  

Venskabsloge i Norge
Ved et besøg i loge nr. 31 Erling Skjalgsson, Stavanger, Norge, den 15. oktober 2012 af 5 embedsmænd fra vor loge, blev der, af de 2 logers overmestre, underskrevet en erklæring der blandt andet indeholder følgende:
Undertegnede loger i Odd Fellow Ordenen ønsker med dette å etablere nærmere forbindelser med hverandre (venneloger) i den hensikt å styrke samhold og kontakt, så vel mellom de to loger, som over landegrensene. Dette anses å kunne være til gjensidig gavn  for så vel logerne som sådan, så vel som for samtlige brødre i de to logene.

Optagelse i Logen
Igennem mange år har det været tradition at man blev opfordret til medlemskab af en Loge under Odd Fellow Ordenen af en eller flere personer som allerede selv var medlem. Denne tradition lever stadig. Men nu er det bestemt også helt på sin plads, at henvende sig uopfordret til en Loge, hvis man er interesseret i at høre mere om, hvad et medlemskab af Odd Fellow Ordenen indebærer.
Måske, broderloge nr. 68 H. C. Andersen er noget for dig? Logen virker ikke blot indirekte som en form for etisk oprustning, men også som et forum, hvor godt kammeratskab trives og hvor venskaber opstår.
Og har man ikke i disse hektiske tider, vi gennemlever, behov for at komme en smule bort fra den daglige trummerum? Dette indebærer, at der er et stigende behov for at komme med i et fællesskab, hvor alle er i samme båd, og vi mener, at et sådant fællesskab kan man finde i broderloge nr. 68 H. C. Andersen, der ligesom de øvrige odenseanske Odd Fellow loger holder til i det smukke Odd Fellow Palæ på Nonnebakken. Her mødes broderloge nr. 68 H. C. Andersens medlemmer hver torsdag i forårs-, efterårs- og vintersæsonen. 

Opfordring!
Har disse oplysninger skabt interesse for netop vor loge, broderloge nr. 68 H. C. Andersen, kan du få yderligere oplysninger ved henvendelse til logen, ved at benytte kontaktformularen "Kontakt os" ( I feltet til venstre i toppen af denne tekst).